2.PRELUK – ADRIA OIL SHOW 2012. – supermoto

2.PRELUK – ADRIA OIL SHOW 2012. – supermoto

246

Foto: Goran Petrović